Standpunten

Dit zijn de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma CU Velsen 2018-2022 

  • Wonen: Prettig wonen vraagt betaalbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en voorzieningen die (ook voor ouderen) goed bereikbaar zijn. Er is plek voor iedereen. Er komen meer middeldure huurwoningen en levensloopbestendige woningen en er komt een regeling voor starters op de woningmarkt.
  • Ontmoeten: Buurthuizen, sportverenigingen, parken, beweegpleinen en bankjes zijn plekken om elkaar te ontmoeten, samen te genieten en elkaar te ondersteunen waar nodig. Openbare toiletten zijn hierbij zeer wenselijk. De speeltuin Zee- en Duinwijk kan een mooie combinatie van ontmoeten en leren over duurzaamheid worden.
  • Zorgen voor: Aandacht voor gezinnen met één aanspreekpunt als er hulp nodig is. Lessen op scholen die generaties onderwijzen over gezondheid, veiligheid en omzien naar elkaar (jong en oud) en het milieu. Een digitaal platform waar hulpvraag en -aanbod elkaar ontmoeten. Bruggenbouwers uit verschillende culturen laten zien hoe je integreert in de Nederlandse samenleving.
  • Veiligheid in huis, in de wijk, op straat: Goed systeem van elkaar waarschuwen,  waarbij gemeente en politie bereikbaar zijn. Straten zijn voldoende verlicht, duidelijk ingericht en in woongebieden is de maximumsnelheid 30 km/uur. Jongeren krijgen eigen ontmoetingsplekken en zinvolle tijdsbesteding.
  • Gehoord en gezien worden: Inwoners zien en horen veel en hebben goede ideeën en opmerkingen. Inwoners en gemeente werken samen om te komen tot goede oplossingen en besluiten.
  • Wijken en wijkambassadeur: We wonen in heel verschillende wijken met hun eigen accenten. Deze wijken versterken we met een wijk-ambassadeur die de verbinding is tussen gemeente, corporaties, (sociale) wijkteams, scholen, politie en handhavers, verenigingen en inwoners. Met elkaar pakken we bijvoorbeeld de problemen van zwerfafval aan en maken we de woningen duurzaam.
  • Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor elke stad. Creatieve ideeën en initiatieven moeten ruimte krijgen, met betrouwbaar financieel beleid en letterlijk ruimte voor ontwikkelingen. Het Pieter Vermeulen Museum blijft in Velsen bestaan.
  • Duurzaam: Isolatie van woningen en verlaging van gebruik van aardgas. Bedrijven, schepen en auto’s dragen bij aan een schoner milieu. (Snel)fietsroutes worden verbeterd en voor elektrische fietsen en auto’s wordt het aantal laadpalen sterk uitgebreid. En er wordt collectief duurzame energie opgewekt.
  • CU wil een bloeiende economie waar circulair denken en duurzaamheid centraal staan. Het winkelaanbod incl. de horeca zijn belangrijk voor de leefbaarheid binnen de wijken. Ondernemers, industrie, scholen en gemeente werken samen om werkplaatsen te creëren voor scholieren, statushouders, werklozen. Er komen creatieve broedplekken voor startups en ondernemers.
  • Betrouwbaar: Afspraken die we in de gemeente maken komen we na en het financieel beleid is transparant.