Gegevens ANBI en Giften

Statutaire naam Vereniging ChristenUnie IJmond
RSIN-nummer 815566839
KvK-nummer 34203425
Bankrekening NL25 RABO 0383 6568 18 t.n.v. ChristenUnie IJmond
uw giften zijn welkom op deze bankrekening.
Adres Schoener 47, 1991 XA Velserbroek

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt sinds 2015 als volgt:
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in de beginselverklaring van de ChristenUnie “Vrede zoeken, recht doen” (zoals vastgesteld op 24 november 2018).

ChristenUnie IJmond is een afdeling van de landelijke ChristenUnie en heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau. 

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. ChristenUnie IJmond heeft in maart 2018 meegedaan aan de verkiezingen in de gemeenten Velsen (één zetel) en Heemskerk (geen zetel). De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. 

De afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:
1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie, en
2. giften en andere bijdragen.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de afdeling, in het bijzonder door de penningmeester. De vermogensreserve is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting is opgenomen in de financiële verantwoording.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het verenigingsbestuur is per 15 november 2021:
R.J. (Reijer) Kooij, Santpoort-Noord, voorzitter (aftredend 1 november 2024),
M. (Ries) de Kogel, Velserbroek, secretaris/penningmeester (aftredend 1 november 2024),
F.J. (Frits) Korf, lid (aftredend 1 november 2024).

Beloning

Leden van het bestuur van de vereniging krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Ledenwerving

De ChristenUnie is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren, van sympathisant, tot vriend of lid. Meer informatie hierover vindt u hier: www.christenunie.nl/welkom.

Giften

De vereniging ChristenUnie Velsen is een afdeling van de landelijke ChristenUnie en heeft de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarmee (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften zijn welkom op IBAN NL25 RABO 0383 6568 18 ten name van ChristenUnie IJmond.

Giftenregister
Conform de wet financiering politieke partijen (artikel 25 en 30) en het giftenreglement van de ChristenUnie houdt de penningmeester van ChristenUnie IJmond een giftenregister bij. 
Hierin staan: naam, adres, bedrag of waarde van de bijdrage en datum van de bijdrage. Van dit register worden jaarlijks de aantallen en hoogte van de giften openbaar gemaakt. Bij giften van totaal € 4.500,- of meer (per jaar) worden ook naam, adres en datum bekendgemaakt. De ChristenUnie neemt geen anonieme giften aan die hoger zijn dan € 1.000,00.

Giften in het giftenregister zijn exclusief de reguliere contributiebedragen.
Zoals uit het financieel verslag 2020 blijkt, heeft de vereniging in 2020 geen giften van leden of andere sympathisanten ontvangen.
(tekst bijgewerkt per 1 juni 2021)

De jaarstukken staan hieronder

Jaarstukken

 1. 2021 Jaarstukken financieel

 2. 2021 Activiteitenverslag CU IJmond

 3. 2020 Jaarstukken financieel

 4. 2020 Activiteitenverslag CU IJmond

 5. 2019 Jaarstukken financieel

 6. 2019 Activiteitenverslag CU IJmond

 7. 2018 Jaarstukken financieel

 8. 2018 Activiteitenverslag CU IJmond

 9. 2017 Jaarstukken financieel

 10. 2017 Activiteitenverslag CU IJmond

 11. 2016 Jaarstukken financieel

 12. 2016 Activiteitenverslag CU IJmond

 13. 2015 Jaarstukken financieel

 14. 2015 Activiteitenverslag CU IJmond

 15. 2014 Jaarstukken financieel

 16. 2014 Activiteitenverslag CU IJmond

 17. 2013 Jaarstukken financieel