Nieuwbrief ChristenUnie IJmond juni 2021

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuwsbrief ChristenUnie IJmond juni 2021

Inleiding

Reijer Kooij 2018Het politieke jaar 2020/2021 wordt voor de zomer afgesloten. In deze Nieuwsbrief staan we stil bij een aantal zaken en blikken we al weer vooruit op de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Onze fractievoorzitter Leen de Winter deelt zowel zorg als dankbaarheid in zijn bijdrage, Frank Cornet blikt terug op de enquete die onder de leden van de CU IJmond is gehouden, onze penningmeester Ries de Kogel doet verslag van o.m. de ontwikkeling van het ledental en Frits Korf neemt ons mee in de activiteiten voor het najaar van 2021.
Ik wens u een mooie zomer en een welverdiende rust thuis of elders toe.

Reijer Kooij (voorzitter CU IJmond)

Zorg en dankbaarheid

LeenDeWinterHet is alweer bijna zomervakantie. Wat vliegt de tijd. En dat in een periode dat we ons nog steeds in een pandemie bevinden. Gelukkig lijkt het eindelijk de goede kant op te gaan, de cijfers dalen en steeds meer activiteiten zijn, onder voorwaarden, weer mogelijk. Ik kijk uit naar september want dan hopen we als gemeenteraad, fractie en bestuur weer fysiek te gaan vergaderen. We hebben er dan bijna anderhalf jaar digitaal vergaderen en elkaar ontmoeten opzitten. Het was een goede oplossing maar leuk is anders. Evengoed vind ik dat het raadswerk en de besluitvorming er niet onder geleden heeft. We zijn toch voortvarend tewerk gegaan. De sfeer in de raad is goed en er is grote bereidheid bij bijna alle partijen om samen te zoeken naar het beste voor Velsen. Wat ons zorgen gaf het afgelopen jaar en ook de komende tijd zijn de sterk stijgende kosten van jeugdzorg en WMO. Wij moeten dit als gemeente zelf betalen en de bijdrage van het rijk is daarvoor te kort. Dit geldt niet alleen voor Velsen maar voor bijna alle gemeentes in Nederland. We hopen dat de regering met meer geld over de brug gaat komen want anders moeten we misschien onomkeerbare bezuinigingen in onze gemeente doorvoeren en dat zou niet goed zijn. We verwachten en hopen dat dit een belangrijk onderwerp zal zijn tijdens de formatie van een nieuw kabinet. Een leuk succesje dat wij als CU onlangs binnenhaalden is de motie over “vergroening van Plein 45” die unaniem werd aangenomen. Dat betekent dat het Plein voorzien gaat worden van meer bomen en ander groen en dat de terrasjes kunnen blijven staan. Ook wordt het zo ingedeeld dat bijvoorbeeld de kofferbakmarkt gewoon doorgang kan blijven vinden.

Tegenover de Vomar is op het nieuwe Kennemerplein op verzoek van de ChristenUnie-Velsen de “Boom van saamhorigheid” geplaatst. Eromheen staan krukjes en twee bankjes voorzien van de tekst: “op deze plek, ontmoet ik jou”. Wij hopen dat deze boom een plek van ontmoeting en saamhorigheid voor alle Velsenaren mag worden. Vanwege corona kon deze boom nog niet officieel “geopend” worden maar dat gaat na de zomer zeker gebeuren. Sara van de Toorn heeft een prachtig gedicht geschreven waarvan de eerste twee zinnen in de bankjes staan gegraveerd. Zij zal dit voordragen tijdens deze bijeenkomst.

Ik ben dankbaar en blij dat Frank Cornet onlangs unaniem is gekozen tot onze lijsttrekker voor de komende verkiezingen. (15 maart 2022). Ik werk ontzettend fijn samen met Frank en heb er veel vertrouwen in dat hij ons geluid op een juiste en prettige manier zal gaan laten horen in de komende raadsperiode. Ook ben ik blij dat Rosa Bart op dit moment stage bij ons loopt om te proeven of zij steunfractielid wil worden. Rosa stond tweede op de lijst in Haarlem en is onlangs met haar man en drie kinderen verhuisd naar IJmuiden.

Samen zijn we inmiddels begonnen de eerste contouren van het verkiezingsprogramma te schetsen. Daar hoort u na de vakantie zeker meer over.

Ik wens u allen een heel fijne zomer en Gods rijke zegen.

Leen de Winter

Oproep kandidaten gemeenteraad Velsen

kandidaten gezocht

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden. In de ledenvergadering is met algemene stemmen besloten om daaraan in de Gemeente Velsen mee te doen. In de gemeente Heemskerk zal helaas niet worden meegedaan omdat er onvoldoende kandidaten zijn. De CU leden in Heemskerk zijn daarover geinformeerd.

Bij deze vragen wij leden die zich politiek betrokken voelen en willen overwegen om ook in de gemeenteraad een actieve rol te vervullen, om zich te melden.

Het kan ook zijn dat u iemand anders op het oog hebt die u daarvoor geschikt acht (en die lid is van de ChristenUnie of bereid is lid te worden van de partij). Misschien kunt u betrokkene een zetje geven om zich te melden. Lukt dat u niet, dan stellen we ook een aanbeveling door u van betrokkene op prijs.

De selectiecommissie zal in de zomermaanden met de kandidaten hun belangstelling en geschiktheid bespreken. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zal de "profielschets voor gemeenteraadsleden van de ChristenUnie" zijn, die in het handboek gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de partij is opgenomen en die op de website is te vinden.

Uiteindelijk hopen wij dat de selectiecommissie eind september aan het bestuur een voorstel kan doen voor de samenstelling van en de volgorde op de lijst. U hebt tot 1 augustus 2021 de tijd om te reageren.

U kunt reageren per e-mail: info@velsen.christenunie.nl

We horen graag van u!

De enquête

EnqueteIn het voorjaar hebben we als ChristenUnie IJmond een enquete onder de leden gehouden. 
Van de 120 leden hebben 49 leden gereageerd, soms snel, soms na enige aansporing.  Hieronder delen we de resultaten met jullie. 

Nieuwsbrieven en (on-line) bijeenkomsten: Uit de enquete komt grote tevredenheid naar voren over de wijze van communiceren vanuit bestuur en fractie. Veel deelnemers zouden graag weer eens fysiek bij elkaar komen, maar ook de on-line bijeenkomsten worden gewaardeerd. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Voor Velsen zijn er al ca 15 aanmeldingen voor de kieslijst, al willen veel mensen het liefst als lijstduwer op een niet-verkiesbare plaats staan. 
Voor Heemskerk zijn er nog niet genoeg mensen voor op de kieslijst. 

Versterking Fractie en Bestuur: voor zowel bestuur als fractie hebben een aantal leden zich aangemeld. Hier zijn we heel blij mee!

Thema's die leven onder de leden: duurzaamheid, cultuur, leefomgeving, verkeer, woningen, jeugdzorg, economie, Schiphol runways in zee, woningmarkt, energietransitie, klimaat, milieu, gemeentefinancien, inkoop, ICT, innovatie, statushouders, (muziek)onderwijs, jeugdzorg, mbo (Nederland-breed), techniek & gebouwde omgeving.

Conclusie: als bestuur en fractie zijn we heel dankbaar en blij met de deelname aan de enquete en de bemoedigende woorden en zegenwensen die we hier ook bij kregen. We krijgen de indruk goed op weg te zijn, maar we blijven natuurlijk graag van iedereen horen! Wacht daarvoor niet op de volgende enquete, maar neem gerust contact op met ons. Bijvoorbeeld via onze pagina ijmond.christenunie.nl/contact

Frank Cornet

Kent u mensen die lid willen worden?

Als afdeling IJmond van de ChristenUnie zijn we een ledenvereniging en verbonden met de landelijke vereniging. Bij aanmelding wordt u lid van de landelijke ChristenUnie en tegelijkertijd van de lokale vereniging.

Vanaf 2015 zijn we jaarlijks gegroeid met steeds een groter of kleiner aantal nieuwe leden. Eind 2020 waren dat er 121. Die groei is in de eerste maanden van 2021 gestopt. Hopelijk is dit maar tijdelijk. Vooral door verhuizing en opzegging zijn 8 leden vertrokken en mochten we 3 nieuwe namen noteren. Eind mei is de stand dus 116. Verdeeld over de 5 gemeenten is dat als volgt:

ledenstand CU

We zouden deze daling graag in het verdere van dit jaar weer willen ombuigen in een groei. Als u al lid bent: zou u dan mensen in uw omgeving willen motiveren om ook lid te worden? In huisgezin of vriendenkring. Iedereen telt mee. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? Bent u zelf nog geen lid en wilt u dat wel graag worden? U kunt zich aanmelden via http://www.christenunie.nl/lidworden . Daar vindt u ook de contributiebedragen. Omdat de CU-verenigingen ANBI zijn wordt uw contributie als gift gezien en is deze aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Nieuwe leden krijgen als welkomstcadeau het boek 'De verloren zoon' van Gert-Jan Segers.

Ries de Kogel

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

  • Lijstduwer CU Velsen.

De kanidatenlijst van de CU Velsen is van groot belang! Als mensen een lijst krijgen van alle politieke partijen kijkt men al gauw of men een bekende naam ziet, maar ook naar de verhouding man - vrouw. Dat is tegenwoordig echt een issue. Onze CU fractie in Velsen heeft zicht de laatste jaren echt goed geprofileerd.  Zelf zal ik daarom graag op de kieslijst willen staan om de CU beter zichtbaar te maken in Velsen. Doet u ook mee? Blij zijn wij als CU Velsen met 1 zetel (ca. 800 srtemmen) maar een 2de zetel (ca.1600) zou voor de CU uniek zijn.

  • Programma- en selectiecommissie.

Beide commissies zijn nu vastgesteld. Ik zal daar ook zelf aan deelnemen. Onze samenleving en zeker ook lokaal heeft behoefte aan de kernwaarden van de CU die ook hun grondslag vinden in de Bijbel. De behoeften van 2000 jaar geleden zijn in wezen ook de behoeften anno 2021. Zorg voor de schepping tot eer van God. We kunnen ook vaststellen dat in dreze tijd meer mogelijk is, maar ook dat de problemen en de omvang daarvan groter zijn geworden. Vroeger was het ongeveer ons dorp wat onze aandacht trok en heden lijkt het wel door de globalisering dat onze aandacht mede getrokken wordt door de wereld om ons heen. (vb Covid 19, Stikstof, Klimaat, Vliegverkeer etc)

CU Velsen zal het verkiezingsprogramma met een groep bekwame mensen opstellen, kort op inhoud doch duidelijk in de doelstelling.

  • ALV  15 november 2021 met vaststelling VP en kieslijst.

Alle zaken rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2022 dienen hun beslag te krijgen medio december 2021. Hierover zullen wij u tijdig informeren zodat u in de komende Algemene Leden Vergadering uw mening en opmerkingen kunt delen. Via stemmingen zullen dan de zaken vastgesteld  gaan worden.

Dit alles vraagt altijd weer veel inspanning van gelukkig een mooie groep mensen. Wel vragen wij van u om ons in deze intense periode te ondersteunen in gebed en in het bijzonder om wijsheid van Onze God.

Wij willen u danken voor deze steun en bidden u ook Gods zegen toe.

Frits Korf

Hoe gaat het in Heemskerk

Na Velsen is Heemskerk de gemeente binnen de CU IJmond met het grootste aantal leden (20). In Heemskerk heeft de CU in 2018 meegedaan aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Net als in 2018 was Timo Joosse opnieuw bereid om in 2022 lijsttrekker te worden voor de CU in Heemskerk. Helaas lukte het niet om een lijst samen te stellen met tenminste 5 kandidaten. Zowel in de enquete als in een E.mail aan de leden in Heemskerk hebben wij een oproep gedaan.

Het bestuur van de CU IJmond heeft om die reden het besluit genomen dat de CU in 2022 helaas niet zal meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Heemskerk.

Reijer Kooij