Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie IJmond maart 2020

Inhoud

1. Wat leeft er in de IJmond

2. Ledental van de afdeling IJmond weer gestegen

3  Aan het woord: Frank Cornet

4. Luchtvaartvisie CU

5. Afscheid Elsa Waljaard

6. Terugblik bijeenkomst CU Noord Holland

Wat leeft er in de IJmond

LeenDeWinter.JPGWat een onwerkelijke tijd. Ik wilde hier een stukje schrijven over het wel en wee in de fractie maar op dit moment worden wij beheerst door het Coronavirus. Sinds afgelopen week wordt de een na de andere vergadering, werkbezoek maar ook sport- en culturele activiteiten geskipt. Vanochtend nam ik de agenda met mijn vrouw door en kwamen we tot de conclusie dat er bijna niets meer in staat tot 31 maart 2020. Dat betekent dat we ons rustig gaan houden. Niet te veel contacten en waar nodig extra zorg geven aan de mensen om ons heen zoals onze ouders van 95 en 90 jaar. Ik hoop dat als wij hier later naar terugkijken wij dan kunnen zeggen dat het ook ergens goed voor was: omzien naar elkaar. Het is mijn gebed dat mensen God zullen ontmoeten in deze vreemde tijd. Dat is waar Hij naar verlangt. Ondertussen nemen wij op 2 april 2020 afscheid van Elsa Waljaard. Zij heeft te kennen gegeven aan iets nieuws toe te zijn. We hebben ontzettend veel aan haar bijdragen en meedenken gehad. Zij heeft aangegeven ook zeker betrokken te willen blijven bij bepaalde onderwerpen als die aan de orde komen. En dat is fijn. Elsa, heel erg bedankt voor alles. Ik blijf dus over met Frank Cornet  in de fractie en ben ontzettend dankbaar hoe hij zich ontwikkelt. We worden steeds meer een echt tandem en komen altijd tot een gemeenschappelijk standpunt. Ook de samenwerking met het bestuur is nog steeds heel erg fijn, ook echt iets om dankbaar voor te zijn. Op 2 april a.s. hopen fractie en bestuur weer een dag van bezinning te hebben. Een van de belangrijkste onderwerpen zal dan zijn hoe we mensen vinden, enthousiast krijgen voor het fractie- en/of bestuurswerk.

Over 2 jaar zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen en het wordt nu reeds tijd om daar actie voor te ondernemen. Via deze weg wil ik graag al officieel een oproep doen om na te denken of dat iets voor  u/jou is. Ook vrouwen zijn van harte welkom om hierop te reageren. (nu Elsa vertrekt blijven we met enkel mannen over). Je kan een vrijblijvend gesprekje met een van ons krijgen maar ook is het mogelijk een of meerdere keren vrijblijvend met een vergadering mee te lopen om te voelen of het bij je past. Mocht je geen interesse hebben, zou je er dan voor willen bidden dat God mensen op ons pad brengt die dit belangrijke werk mede in de praktijk willen ondersteunen. Wij geloven in de kracht van gebed en dat God zal voorzien.

Leen de Winter

Ledental van de afdeling IJmond weer gestegen

 

De Afdeling IJmond van de ChristenUnie bestaat uit een 5-tal gemeenten.
In 2019 is de gestage groei van het ledental doorgegaan. We mochten in 2019 elf nieuwe leden verwelkomen, maar door opzegging (3), verhuizing (3) of overlijden (1) moesten we afscheid nemen van zeven leden. Het ledental groeide daardoor per saldo met vier tot 112.

Ries de Kogel

Lees verder

Aan het woord: Frank Cornet

FrankCornet.JPG"Altijd AAN in Velsen"

Ruim twee jaar ben ik nu actief als fractielid voor ChristenUnie Velsen. Een mooie en bijzonder leerzame periode. Om te beginnen de fractie, waarin we met ons drieën op een heel natuurlijke manier samenwerken, elkaar aanvullend, respecterend en waarderend. Waarin we het niet altijd meteen met elkaar eens zijn, maar waar we op een goede manier het gesprek met elkaar aangaan en waarin we ons gedragen en gezegend weten. 

Daarnaast leer ik veel van hoe het werkt in het gemeentehuis, met de bestuurders (de raad en de wethouders) en de ambtenaren en de samenwerking met de inwoners. 

We mogen ons gelukkig prijzen te wonen en te werken in een gemeente waarin iedereen die ik ontmoet op zoek is naar wat het beste is voor Velsen. 

Ook daarin ben je het niet altijd met elkaar eens, maar wordt wel goed geluisterd en gezocht naar gezamenlijke wegen. Veel voorstellen in de raad worden dan ook unaniem aangenomen, dat komt omdat zo’n voorstel uitgebreid besproken is, zodat iedereen zich daar in kan vinden. Natuurlijk zijn er ook punten waarin we met elkaar van mening blijven verschillen en waarin de ChristenUnie zelfs met één zetel soms net het verschil kan maken tussen aannemen of verwerpen van een voorstel. 

Als fractie zijn we niet alleen actief in het gemeentehuis, maar doen we ook veel werkbezoeken in de gemeente om ter plekke te horen en te zien wat er speelt en wat er nodig is. 

Zo kunnen we ook zaken voor elkaar krijgen die niet altijd in de politieke schijnwerpers staan, maar juist beter in de vertrouwelijkheid besproken kunnen worden. 

Ook op die manier besturen we mee in de gemeente. 

Als fractielid zie je enorm veel onderwerpen langskomen. Of het nu gaat over bestemmingsplannen, of over zorg, vervuiling of natuur, parkeerproblemen of fietspaden, duurzaamheid of vuurwerk, woningbouw  of over natuur en duurzaamheid en woningbouw, het komt allemaal langs in de gemeenteraad. Hierin kom je ook voor dilemma’s, we hebben heel veel ruimte, maar als je een keuze maakt bepaalt die de toekomst voor vele jaren of decennia. En we staan er financieel relatief gezond voor, maar geld kan je maar één keer uitgeven. Deze keuzes vragen overleg, gevoeligheid en uiteindelijk wijsheid. 

Deze veelheid aan onderwerpen maakt ook dat je fietsend door Velsen altijd AAN staat. Bij iedere plek in de gemeente schiet wel iets uit verleden, heden of toekomst van deze gemeente in je gedachten. Zo ben ik me er erg bewust van geworden dat we in een prachtige gemeente leven en hoe belangrijk het is dat we die behouden en nog mooier maken. Voor alle inwoners en haar bezoekers.

Frank Cornet

Luchtvaartvisie CU

Op het congres van de ChristenUnie in november 2019 werd door een aantal CU leden het rapport " Naar het einde van de wereld" aan het Bestuur van de ChristenUnie aangeboden. Dit rapport is een aanzet tot een Luchtvaartvisie van de ChristenUnie. In dit rapport worden een aantal speerpunten geformuleerd zoals:

Groei van de luchtvaart is geen status quo, de overheid dient actief te sturen op de omvang van de luchtvaart. Deze sturing zal gegeven de negatieve effecten en de stand van de techniek nu gericht moeten zijn op krimp in plaats van op groei.

Negatieve externe effecten als overlast en milieuschade moeten in de prijs van vliegtickets tot uiting komen. Er moet een (internationale) belasting op kerosine worden ingevoerd die recht doet aan het vervuilende karakter van vliegtuigmotoren.

Op 4 maart jl. werd n.a.v dit rapport een breed overleg gevoerd met een aantal leden van de CU, waaronder de opstellers van dit rapport, Eppo Bruins ( lid Tweede Kamer fractie CU) en een viertal deskundigen. 

Mede op basis van deze input zal het Bestuur van de CU aan het congres vragen om in te stemmen met de Luchtvaartvisie van de ChristenUnie.

Reijer Kooij

Afscheid Elsa Waljaard

Elsa Waljaard stopt per 1 april 2020 als steunfractielid van de CU Velsen. De leden van de ChristenUnie Velsen zijn hier onlangs over geinfomeerd.
Het vertrek van Elsa betekent dat er behoefte is aan een opvolger.

Wie is geinteresseerd in een rol als Steunfractieid? Laat hert ons weten. U kunt Leen de Winter, onze fractievoorzitter in de Gemeenteraad, bellen op 06 13099926

 

Terugblik bijeenkomst CU Noord-Holland

Na de vorige geslaagde bijeenkomst in Haarlem op 5 juli jl. over het Klimaatakkoord wilde het Bestuur van de Provinciale CU op vrijdag 28 februari 2020 opnieuw een inspiratie-bijeenkomst organiseren over een actueel onderwerp “Voorbij de Stikstofcrises?”. Naast informatie en verdieping over dit probleem wilde de CU met deze bijeenkomst meer draagvlak creëren voor lange termijn oplossingen. Niet door het belang van de agrarische sector tegenover het belang van stedelingen te zetten, maar door SAMEN naar oplossingen te zoeken. Zo wil de CU invulling geven aan onze opdracht van rentmeesterschap, ook in de provincie Noord-Hollland!

Het was een boeiende avond waarin het Stikstof probleem van verschillende kanten werd belicht. Het standpunt van de boeren bijvoorbeerld. Nico Verduin belichte vooral de noodzaak van het boerenbedrijf voor Nederland, maar zeker ook voor de wereld om ons heen. Het boerenbedrijf staat op het hoogste niveau wereldwijd en heeft ook een duidelijke functie in de keten van de voedselvoorziening. Als je het boerenbedrijf afslankt dan zou deze positie in gevaar kunnen komen. Zeker nu er een nieuwe generatie jonge boeren gekomen is die het bedrijf over wil nemen en het met alle innovaties wil voortzetten. Als dit ontmoedigd wordt dan zou deze sector in gevaar kunnen komen en dit zou slecht zijn voor de Nederland.

Mark Jansen van de stichting Duinbehoud gaf een deskundige uitleg over de “cirkel van de bodemkwaliteit” en hoe het effect van de stikstof deze kan ontwrichten. Alles is in balans in de bodem en als deze balans verstoord wordt dan komen er andere planten en dus ook een andere fauna. Door de jaren heen is de diversiteit van de bodemgesteldheid enorm afgenomen en deze dient hersteld te worden.

Michel Klein gaf kort en bondig het CU standpunt aan dat in één woord samen te vatten is: “Balans”. Eigenlijk een politiek antwoord maar wel correct. De politiek heeft vaak andere beoordelingen en komt dus ook soms tot andere keuzes.

Onze leiding van de panelleider konden vragen worden gesteld en ontstond er nog een open discussie.

Frits Korf

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts