Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief Velsen - afdeling IJmond - september 2020

Save the date: maandagavond 16 november 2020

Noteer maandagavond 16 november a.s. voor een ledenvergadering en thema-avond. Aan de invulling wordt nog gewerkt. Het liefst komen we fysiek bij elkaar, maar dat moet dan wel kunnen in verband met corona. Verdere informatie volgt dus, maar noteer alvast maandagavond 16 november in uw agenda!

ChristenUnie weer volop aan de slag

Het politieke seizoen, ook in de Gemeente Velsen, is weer begonnen. Lastige dossiers zullen opgelost moeten worden zoals de noodzakelijke bezuinigingen. Welke keuzes moeten er gemaakt worden en worden de lasten uiteindelijk juist verdeeld?. Daarover zijn de meningen uiteenlopend. Behalve een goede dossierkennis is ook goed inzicht en wijsheid nodig. De jaarlijkse Troonrede eindigt met : .. " U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden". 

En deze "bede" is zeker ook bedoeld voor de Burgemeester, het College van B & W en de leden van de Gemeenteraad. Het bidden voor de overheid vloeit voort uit de woorden van Paulus in I Timotheus 2 ( "Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid").

En zeker in de tijd waarin wij nu leven is een steeds terugkerend gebed voor onze overheid van belang.

Reijer Kooij (voorzitter ChristenUnie IJmond)

Terugblik Gemeenteraad

Na het zomerreces hebben we een drukke agenda in de raad. Onderwerpen als RES, begroting 2021-2024, Kenter jeugdhulp en natuurlijk BRAK!/Pieter Vermeulen Museum (PvM) staan op de planning. Op onze site en de site van de gemeente Velsen staat uitgebreid waar we ons verder zoal mee bezig houden deze maand.

Frank Cornet en ik zijn weer heerlijk opgestart en hebben de taken weer goed weten te verdelen. We ervaren het als een zegen dat wij elkaar overdag kunnen ontmoeten, ook soms extra als dat nodig is. We missen uiteraard Elsa Waljaad en zijn dus hard op zoek naar een goede opvolg(st)er.

Bij één ding wil ik deze nieuwsbrief wat uitgebreider stilstaan en dat is BRAK! en het Pieter Vermeulen Museum. BRAK!/PvM is wat de CU betreft een behoorlijk hoofdpijndossier geworden. Juni 2020 besloot de raad, na een amendement van de CU, dat de gevraagde EURO 60.000 voor verdere doorontwikkeling van dit project niet eerder vrijgegeven kan worden voordat er een bedrijfsplan, een sluitende businesscase en een plan van aanpak zijn. De gemeenteraad heeft uiteindelijk alvast EURO 30.000 vrijgegeven en de overige EURO 30.000 achter de hand gehouden totdat de gevraagde plannen er zijn.

Woensdag 9 september 2020 heeft de raad teruggekeken wat we nu concreet hebben voor de tot nu toe uitgegeven EURO 700.000. We zien dat eigenlijk alles is opgegaan aan inhuur van projectleiders, directeuren, externe bedrijven, kwartiermakers, proceskosten, ontwikkelkosten, schetsontwerpen, bedenken van missie/visie en communicatie.

Oké, er staat een Wikkelhuis achter de boulevard maar dat hebben we te leen van de Hogeschool van Amsterdam. Het is droevig dat er, ondanks al dit werk, nog zo weinig concreets bereikt is. Nu liggen er in twee maanden tijd concrete (het kan dus wel) plannen die ons 17 september 2020 over de streep moeten trekken om de volgende EURO 30.000 ter beschikking te stellen voor de verdere doorontwikkeling van het project.

Tijdens de raadsvergadering van oktober/november besluiten we als Gemeenteraad over de definitieve vrijgave van de reeds gereserveerde EURO 2.9 miljoen voor daadwerkelijke realisatie van  BRAK!/PVM sciencecenter.

Voor de CU staat bovenaan dat het voortbestaan van het PVM niet in gevaar mag komen. Wij zullen dan ook zeker vragen om een plan B zodat, wat er ook uit gaat komen, het voortbestaan van het PVM gegarandeerd is. Begrijpt u onze hoofdpijn?

Ik wil zo vrijmoedig zijn om u te vragen om voor ons te bidden, dat wij die dingen mogen zeggen en doen en die besluiten mogen nemen die Hem welgevallig zijn. Dank jullie wel alvast.

God’s zegen

Leen de Winter (ChristenUnie Raadslid Velsen)

Regionale Energie Strategie

Tijdens de oordeelvormende sessie over de concept-Regionale Energiestrategie (RES) gingen de raadsleden met elkaar in gesprek over de RES en de aanvullingen daarop die het college voorstelt. Ook gingen raadsleden kort in op de ingestuurde brief van Natuurmonumenten. De raadsleden stelden vragen bij de mogelijkheid om windmolens te plaatsen rondom Spaarnwoude. Ook kwamen de effecten voor trekvogels voorbij en de vraag of IJmond in moet zetten op kernenergie als duurzaam alternatief. Bij de raadsvergadering van 24 september 2020 wordt hier verder over gedebatteerd. 

De RES is nu concept, volgend jaar komt 1.0. Deze documenten zijn het startpunt voor projecten die duurzame energie opwekken. Al deze projecten doorlopen de gebruikelijke stappen van ruimtelijke ordening. Het is dus niet zo dat alles met deze documenten vast ligt en besloten is. 

Het is ook steeds zoeken naar de juiste balans tussen wat we moeten doen om de klimaatverandering af te remmen en hoe we onze mooie omgeving en natuur behouden. 
Als ChristenUnie Velsen willen we kiezen voor de schepping, dus dit is een onderwerp dat ons na aan het hart ligt en veel wijsheid vraagt. 

Omdat ik ook actief ben in Coöperatie Energiek Velsen (waar we zonne- en windenergie stimuleren) heb ik om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden niet deelgenomen aan deze discussie. En Leen kon er niet bij zijn, omdat hij in de sessie over BRAK/PVM zat (zie hierboven). Een extra steunfractielid zou dus bijzonder welkom zijn!

Frank Cornet (ChristenUnie steunfractielid Velsen)

Volg de cursus "Politiek Actief in Velsen"

Wilt u meer invloed uitoefenen op de lokale politiek, maar weet u nog niet zo goed hoe dit werkt? Of denkt u erover na om zelf politiek actief te worden? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief in Velsen.

Lees verder

Doe mee met CU Velsen!

Samenwerken aan de toekomst van Velsen, direct aan de slag met het nieuws, bepalen van de visie op de ontwikkelingen in de gemeente. Samen met andere christenen. Dat is toch echt iets bijzonders.

Heb je feeling met politiek of lijkt het je het gewoon leuk of interessant? Kun je je vinden in onze standpunten en idealen? Word dan politiek actief binnen ChristenUnie Velsen

Er zijn allerlei mogelijkheden: in de fractie, in het bestuur, in campagneteam, in programmacommissie, etc. 

Lees verder

Aan het woord: Bram Verhagen

Mij is gevraagd iets te schrijven voor de Nieuwsbrief.
Het klinkt misschien raar, maar ik ga mij niet bezig houden met huidige politieke onderwerpen.

Zoals u wellicht zal weten is de ChristenUnie in 2003 ontstaan door een fusie van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) met de RPF. In 2000 hadden we al een samenwerking. Wij zijn blij met datgene wat we bereikt hebben met momenteel 5 zetels in de Tweede Kamer en het leveren van 2 ministers en 1 staatssecretaris. Was het GPV, opgericht in 1948 , puur een partij voor gereformeerden, nu is er een Unie van en voor alle christenen.

Onze leden wonen in Noord- en Zuid Kennemerland. Ik herinner me dat de bestuursleden hoofdzakelijk uit Beverwijk en IJmuiden kwamen. In 1994 kreeg de ChristenUnie IJmond voor het eerst een zetel in de Gemeenteraad van Velsen. Wij hadden toen een combinatielijst van GPV/RPF/SGP.

In de Velserbroek kregen wij bij onze verkiezingsacties van veel vrouwen te horen dat ze graag op ons hadden willen stemmen maar gelet op het vrouwenstandpunt van de SGP dat toch niet zouden doen.

De toen behaalde zetel werd ingenomen door Gert Dijksterhuis. De kandidatenlijst was toch enigszins een probleem. Wie moest de lijsttrekker worden ? Ik zei dat hij de beste kandidaat was en de leden waren het daarmee eens. Gedurende 8 jaar heeft hij ons  vertegenwoordigd. Van de ambtenaren vernam ik dat hij de stukken grondig kende. Zelfs maakte hij in een raadsvergadering de toenmalige burgemeester Hertog er terecht op attent dat hij het reglement van orde niet goed hanteerde. Daarna kwam Frits Korf aan het roer die het als een roeping zag de christelijke waarden van de ChristenUnie in Velsen uit te dragen. Na een inwerkperiode heeft hij zich ontpopt als een raspoliticus en mede door zijn deskundig optreden behaalden wij in 2006 een tweede zetel, die werd ingenomen door Edwin Dominggus. 

Bij verkiezingen waren we altijd present op markten en scholen en het borden plakken werd niet vergeten. Wij maakten ook gerichte brieven die we speciaal bij christenen in geheel Velsen bezorgden. Wij wisten aan alle adressen uit de kerken te komen. Dat zou nu niet meer kunnen vanwege de privacywet. Toen kon dat ook niet maar een brief aan “ De bewoners van dit pand" met vermelding van adres, postcode en plaats was prima.

Op het stadhuis zijn ze mij na mijn vertrek niet vergeten. Recent werd ik uitgenodigd om samen met burgemeester Dales in Velsen-Noord aan een wijkavond deel te nemen om de contacten te versterken. Velsen-Noord voelde zich vaak achtergesteld bij de andere kernen in Velsen onder het Noordzeekanaal. Ik heb de desbetreffende ambtenaar gebeld die mij bedankte en vervolgens de uitnodiging naar de wethouder Bram Diepstraten heeft verzonden.

Ik kijk terug op een mooie tijd bij het GPV en de ChristenUnie en wens jullie Gods Zegen toe in jullie werk.

Bram Verhagen

Lees verder

Wie zijn onze leden

Het aantal leden van politieke partijen in Nederland is de laatste jaren redelijk stabiel. Met elkaar hebben alle politieke partijen in 2020 zo`n 315.000 leden.

Bij veel partijen is het ledental gedaald, maar er zijn ook partijen die zich verheugen in groei zoals GroenLinks, Forum voor Democratie (FvD) en ook de ChristenUnie (CU). Van de partijen in de landelijke coalitie heeft de CU meer leden dan bijvoorbeeld de VVD of D66.  Landelijk zit de CU boven de 25.000 leden.

In de “ranking” (zie tabel hiernaast) is het aantal leden van politieke partijen vergeleken met het aantal zetels in de Tweede Kamer. FvD staat  op 1, gevolgd (op afstand) door SGP en CU. CU en SGP samen komen qua ledental met kop en schouders boven de andere partijen uit. En dat met bij elkaar “slechts” 8 zetels in de Tweede Kamer.

Ook in de IJmond zien we een stijging van het ledental. De CU IJmond telt inmiddels bijna 120 leden. In 2015 waren er iets minder dan 80 leden. Een mooie stijging en als bestuur van de CU IJmond zijn wij dankbaar voor al die leden die ons steunen. Voor het grootste deel wonen onze leden in Velsen. Maar inmiddels zien we ook een gestage groei van het aantal leden in Heemskerk. En dat laatste is een mooie opmaat naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Wist u overigens dat een gezinslid een forse korting krijgt op de contributie (gezinslid EURO 29,50 per jaar) en dat de contributie sowieso als gift fiscaal aftrekbaar is?

Reijer Kooij

Manifest en Campagne Tweede Kamerverkiezingen

Op 10 oktober jl. heeft Gert-Jan Segers zijn manifest "Aandacht voor wat echt telt" gelanceerd. Het is ontstaan vanuit de corona crisis en is de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021). 

Belangrijke thema's daarin zijn:  
- Zorg voor elkaar
- Van Groei naar Bloei (over een Sociale Economie)
- Kiezen voor de schepping
 
Belangrijke momenten tijdens de campagne voor de verkiezingen worden: 
- 10 oktober 2020: concept kandidatenlijst Tweede Kamer
- 12 december 2020: actiedag "Zorg voor Elkaar"
- Eind januari 2021: publicatie verkiezingsprogramma

Mensen die willen helpen met de campagne kunnen zich melden bij onze lokale campagneleider Frank Cornet
frankcornet@gmail.com  |  06 - 512 44 670

ALV en Inspiratiebijeenkomst CU Noord Holland 23 oktober 2020

Het bestuur van de CU Noord Holland heeft besloten om de Inspiratie bijeenkomsten aansluitend aan iedere Algemene Ledenvergadering (ALV) door te zetten om dan iedere keer aandacht te besteden aan onze Waterschappen of aan 1 van de 5 speerpunten van onze ChristenUnie fractie in Noord-Holland op het gebied van:

  • Toekomst gerichte landbouw
  • Eerlijke economie
  • Energietransitie
  • Ruimtelijke ordening met instandhouding van het Noord-Hollandse landschap
  • Voorrang geven aan Openbaar Vervoer en fietsverkeer

Op 23 oktober 2020 zal de Energietransitie in Noord-Holland met name op het gebied van de Regionale Energie Strategieën (RES) centraal staan. Alle CU-leden zijn daarbij welkom en zullen nog nader worden geïnformeerd.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts