Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief juli 2016

Via deze nieuwsbrief willen we u / jullie als geïnteresseerden op de hoogte houden van onze activiteiten als fractie ChristenUnie Velsen alsmede informeren over de ontwikkelingen binnen gemeente Velsen. 
We vinden het prettig om u te informeren, om feedback te ontvangen en boven alles uw gebed te mogen ervaren. We willen in ons besturen Jezus centraal blijven stellen en Zijn Woord, de Bijbel, als leidraad gebruiken in onze overdenkingen en besluiten. En uw gebed is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Lees verder
 
 

 
       
 
 

In elke nieuwsbrief zullen we bepaalde politieke begrippen en thema's proberen uit te leggen en te verwoorden in meer toegankelijke taal.

 

De laatste vergaderingen zijn geweest. We geven een korte samenvatting van de afgelopen drukke periode voorafgaand aan het zomer-reces.

 

Sinds afgelopen mei is er meer duidelijk geworden rondom het Missiehuis en de vervolgstappen betreffende statushouders in gemeente Velsen.

 
 
 

Politieke terminologie.....Wat bedoel je eigenlijk?

"Tijdens de laatste vergadering kwamen er zinnen voorbij waar ik nog steeds niet veel van begrijp. “De circulaire economie wordt mede beinvloed door de MRA en daar liggen kansen om te verzilveren”……Als buitenstaander zeggen dit soort kreten je niet veel. Deels is dit natuurlijk niet te voorkomen. Elk beroep, elk vak, heeft zo zijn eigen taal. Maar soms kan het helpen om iets meer uitleg te krijgen. In elke nieuwsbrief willen we veel gebruikte politieke termen aan bod laten komen. Zo bespreken we in deze brief

Moties en Amendementen. 

“Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen.”

Je kunt het een VOORSTEL noemen. Zo kan Leen namens de CU een motie indienen over een bepaald onderwerp en dan medestanders zoeken (andere Partijen) die samen met hem deze motie willen indienen. De motie wordt voorafgaand aan een raadsvergadering ingediend zodat de hele raad en de Wethouders zich kunnen voorbereiden op deze motie.

Als een motie wordt aangenomen is dit nog geen dwingende opdracht aan de wethouder maar een dringend advies. Hij/zij kan deze naast zich neerleggen. De wethouder geeft tijdens het bespreken van de motie ook vaak aan wat hij/zij er van vindt. Als de wethouder al direct enthousiast reageert en aangeeft de motie aan te nemen en er wat mee te willen doen, is er eigenlijk geen officiele stemming meer nodig.

Een motie wordt aangenomen als er een meerderheid van stemmen is. De motie-indiener mag als eerste het woord en legt uit waar de motie over gaat en met welke redenen deze wordt ingediend. Andere raadsleden kunnen dan vragen stellen en in debat gaan. De wethouder die gaat over het betreffende onderwerp (de Portefieullehouder) reageert ook.

Daarna gaat men over op stemmen en mogen Fractie's naast hun stem ook een stemverklaring afgeven. Hiermee kunnen ze hun voor- of tegen-stem nog toelichten.

Als de motie in stemming is gebracht, besluit de voorzitter of deze wel of niet is aangenomen en wordt de vergadering vervolgd.

 Zo heeft Leen, samen met Velsen Lokaal en het CDA een motie ingediend met als vraag om de afvalstofheffing te splitsen voor 1-persoons- en meer-persoonshuishoudens. Een overgroot deel van de gemeenten in Nederland doet dit al en Velsen loopt hierin achter.

Deze motie werd 30 juni ingediend en werd met een meerderheid aan stemmen (18 tegen 14) aangenomen. Het vervolg is nu aan de wethouder.

“Een amendement is een formele wijziging van een officieel document.”

Je wilt een wijziging aanbrengen in een al bestaand besluit om zodoende toch nog een verandering door te voeren.

Zo zijn er afspraken gemaakt om het Pontplein bij Ijmuiden aan te pakken en deze op te knappen. In deze opknapbeurt zullen de busstroken worden verwijderd en de P+R-voorzieningen worden aangepakt. Omdat er geen Fastferry meer vaart, wordt de busbaan niet meer gebruikt. De bushaltes zijn al verplaatst.

De onderhandelingen over een eventuele nieuwe bootverbinding zijn nog bezig. Er wordt gezocht naar bedrijven die hier geld in willen investeren. Tot op heden is dit niet gelukt. De wethouder heeft nu besloten om niet langer te wachten en het Pontplein op te gaan knappen.

Leen heeft samen met de SP een Amendement ingediend waarop een tekstwijziging is aangegeven. Deze toevoeging vraagt om nog te wachten met herinrichting zolang de onderhandelingen nog lopen.

Ook dit Amendement is in stemming gebracht en heeft het niet gehaald (10 voor en 22 tegen).

 Zo werden er op de vergadering van 30 juni 15 moties en 3 amendementen ingediend. Dat werd een lange vergadering.

 De moties waar de CU zich sterk voor heeft gemaakt, zijn:

–   afvalstofheffing wijzigen voor 1-persoonshuishoudens

–   starterslening: de regeling uit te breiden met zowel nieuwbouw als bestaande bouw en tot allee woonkernen van Velsen."

- Elsa Waljaard

Voorstellen: Timo Joosse

Graag stellen we aan u voor: Timo Joosse. Vertegenwoordiger SGP/CU in Heemskerk.

 

Hallo allemaal,

Mijn naam is Timo Joosse, 33 jaar, getrouwd en wij hebben een zoontje van 2,5 jaar.

Sinds 2010 ben ik lid van de SGP en nu ruim een jaar bestuurslid (profilering) van de SGP-afdeling: Zaanstad/Amsterdam e.o.

Voor mij is de politiek belangrijk omdat ik vind dat we als Christenen "kleur" moeten bekennen, dat we de blijde boodschap van de liefde van Christus voor ons allen moeten verkondigen en dat we hierin "1" horen te zijn!

Omdat we de overheid zien als dienares van De HEERE, is het onze verantwoordelijkheid om hier de controle op te houden.

In 2014 hebben we als partij ChristenUnie/SGP meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van Heemskerk waar we 41 stemmen tekort kwamen voor de laatste (rest) zetel, helaas.

Rondom die tijd ben ik in contact gekomen met de fractie van de CU-Velsen welke wel een zetel hebben in de raad in Velsen. Sindsdien probeer ik zoveel mogelijk contact met hen te houden door fractie/bestuursvergaderingen bij te wonen en de band die we als kleine Christelijke partijen hebben te behouden en te versterken. Op deze manier blijf ik op de hoogte en betrokken bij de ontwikkelingen in deze regio wat zeker belangrijk is in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Op dit moment houd ik de partij "levend" in Heemskerk maar hulp is uiteraard zeer welkom, ik kan het immers niet alleen!

Bent u woonachtig in Heemskerk en lijkt politiek u leuk, bent u nieuwsgierig, enthousiast of vind u het juist ingewikkeld en staat het erg ver van u vandaan?

Laat het mij/ons dan weten, want het zou jammer zijn als we op basis van het feit dat mensen zich niet kandidaat stellen en/of hulp aan de partij bieden, we niet mee kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Heemskerk....!

Uiteraard kunt u zich ook inzetten voor de CU-Velsen!

U kunt contact opnemen via de site van de CU-Velsen of de facebookpagina van de ChristenUnie/SGP-Heemskerk

Vriendelijke groet en de Liefde van Hem voor ons allen tot de dag dat Jezus terugkomt! 

Timo Joosse, Heemskerk.

Structuurvisie en Haarlemmerliede/Spaarnwoude

"Twee maanden geleden heeft de raad unaniem de Structuurvisie 2025 aangenomen.

In deze Visie staan heel veel projecten ingeplant die voor 2025 uitgevoerd zullen worden.

CU heeft hier jaren achterheen gezeten omdat het allemaal wel erg lang duurde. Gelukkig ligt er nu een gedegen stuk waar we de komende jaren mee voort kunnen. Er zijn heel veel inspreekmomenten voor burgers, bedrijven en organisaties geweest die tezamen 66 zienswijzen hebben ingediend. 60 daarvan zijn gehonoreerd en verwerkt in deze nieuwe Structuurvisie. Dat is mooi want CU staat voor een brede burgerparticipatie.

Onderwerpen die terugkomen zijn: Milieu, Wonen, zorg, cultuur, sport, ruimtelijke ordening enz.

HAARLEMMERLIEDE-SPAARNWOUDE

Op 28 juni heeft de raad van Haarlemmerliede/ Spaarnwoude besloten om een fusie aan te gaan met Haarlemmermeer. Dat is jammer voor Velsen want wij waren een van de beoogde kandidaten. Velsen heeft zich in de maanden hiervoor gepresenteerd op een eerlijke en oprechte manier. Wij als CU en ook onze raad hadden een keuze voor Velsen de beste keus gevonden. Het is anders gelopen en wij feliciteren hen met hun keus." - Leen de Winter

Lees verder

Missiehuis en Statushouders

"Elke gemeente in Nederland krijgt vanuit het Rijk een taakstelling om statushouders te huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers die erkend zijn en een vluchtelingenstatus hebben gekregen, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De gemeente Velsen huisvest daarom al decennia lang ieder jaar opnieuw vele nieuwkomers. De laatste jaren neemt dit aantal toe.

In het eerste half jaar van 2016 heeft Velsen voor 90 statushouders huisvesting moeten regelen. Dit is voor 60 personen gelukt. Tussen juli en december 2016 moet er voor nog eens 121 statushouders woonruimte worden gezocht in Velsen.

Aanvankelijk was het plan om 80 statushouders in het voormalig Missiehuis in het Driehuis te plaatsen. De kosten werden voor Velsen echter veel te hoog doordat het Rijksvastgoedbedrijf naast huur ook veel kosten doorberekent zoals zakelijke lasten en belastingen, het groot onderhoud inclusief een deel van het achterstallig onderhoud en de totale kosten voor het verwarmen van het gebouw. Gezien de staat van het gebouw zouden alleen al de stookkosten de pan uit rijzen. Ook na een brandbrief vanuit de gemeenteraad aan minsister Plasterk bleven deze voorwaarden bestaan. Helaas heeft de gemeente daarom af moeten zien van het gebruik van het missiehuis voor de huisvesting van statushouders.

In verband met de taakstelling is er gezocht naar andere mogelijkheden. Het college van B&W Velsen heeft besloten om statushouders onder te brengen in sociale huurwoningen, voor het merendeel in IJmuiden en Velsen-Noord.

Dit geeft een extra druk op de sociale woningvoorraad. Statushouders hebben geen voorrang bij het toewijzen van woningen en voegen zich net als alle andere woningzoekenden op de wachtlijst. Maar de wachtduur neemt hierdoor voor elke woningzoekende toe van 3 jaar naar 3 jaar en 4 maanden.

Het aantal statushouders wordt onevenredig verdeeld en komt met name terecht in de (meer kwetsbare) wijken van IJmuiden en Velsen-Noord. Over het jaar 2017 valt te verwachten dat Velsen verplicht is om nog een groter aantal statushouders te huisvesten. Dit betekent dat er opnieuw naar mogelijkheden moet worden gekeken om deze mensen onder te brengen.

Het concentreren van bepaalde bevolkingsgroepen op een plek heeft gevolgen voor de omgeving, denk bijvoorbeeld aan scholen, gebedshuizen, collectieve voorzieningen, enz. Dit werkt segregatie in de hand en mensen die van oudsher in een wijk wonen voelen zich er steeds minder thuis. De ChristenUnie pleit daarom voor een betere verdeling van nieuwkomers over de gehele gemeente."

- Laura Remkes-Noortman

Lees verder

NETWERK-avonden

De vorige reeks netwerk-avonden is enthousiast ontvangen en we willen hier ook mee doorgaan. De avonden zijn voor leden en geïnteresseerden en bedoelt om deze zeer laagdrempelig te houden. Er kunnen vragen worden gesteld, we willen graag horen over uw zorgen of interesses en we wilen graag luisteren naar uw ideeën.

Op deze avonden zullen we lopende thema's behandelen, interactief aan de slag gaan en dit keer 2 thema's specifiek behandelen:

namelijk de prachtige ontwikkelingen in de haven, de sluizen, de industrie

en tegelijkertijd de ontwikkelingen op recreatief gebied om meer toeristen te trekken. Kunnen deze 2 hand in hand gaan?

 

DATA najaar 2016

Verder zullen we specifiek meer uitleggen over:
-Milieu, afval en duurzaamheid
-Winkel-leegloop

De avonden beginnen om

19.45 met koffie en

20.00 gaan we van start.
Noteer ze alvast in uw agenda.

De data zijn:

25-10-16: Velserbroek - Polderhuis
15-11-16: Santpoort-N – 't Mosterdzaadje
21-11-16: Ijmuiden – locatie volgt nog
22-11-16: Heemskerk – locatie volgt nog

Zomergroet

"Anneke (mijn vrouw) en ik gaan deze zomer niet op vakantie. Wij gaan verhuizen naar IJmuiden naar een woning aan het sluisplein en dat is zoals jullie begrijpen een hele klus. Nieuwe huis opknappen, oude huis inpakken en netjes opleveren. Het mooie is dat dit allemaal precies allemaal past in onze vakantietijd. Op 13/7 de laatste raadsvergadering gehad op 20/8 gaan we over en 5/9 is de oplevering van onze huidige woning.

Op 6/9 start het nieuwe politieke seizoen weer. Alsof het zo “geregisseerd is”  !!  Wij zijn God dankbaar voor al zijn zegeningen.

 Ik wens jullie allen een heel goede zomer toe. Neem vooral jullie rust.

Heel veel zegen, namens Fractie en bestuur!"

Leen de WInter - Fractievoorzitter ChristenUnie Velsen

Fractie en Bestuur ChristenUnie Velsen

v.l.n.r: fractievoorzitter Leen de Winter , steunfractieleden Laura Remkes en Elsa Waljaard, Bestuursleden Reijer Kooij en Ries de Kogel

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts