« Terug

Bijdrage Algemene Beschouwingen

LeenDeWinter (liggend).JPGdonderdag 05 november 2020 19:43

In de Algemene Beschouwingen rond de Begroting 2021-2024 van de gemeente Velsen op 5 november 2020 heeft raadslid Leen de Winter van ChristenUnie Velsen onderstaande tekst uitgesproken.

Voorzitter, dames en heren,

Allereerst wil ChristenUnie Velsen het college en de betrokken ambtenaren bedanken voor hun inzet om uiteindelijk, na samenwerking met de raad, deze begroting te realiseren. Dank ook voor het finale document.

Dit jaar hebben we vanwege de pandemie geen perspectiefnota vastgesteld maar wel kaders voor de begroting meegegeven aan het college.

We zijn in zwaar weer terecht gekomen. Hadden we vorig jaar nog een weerstandsvermogen van 2.1 en het jaar daarvoor van 2.9 zijn we inmiddels in de gevarenzone gekomen en rond de 1.0 beland. Vorig jaar meldde ik nog in mijn bijdrage tijdens de Perspectiefnota dat het weerstandsvermogen wat CU betreft minimaal op “voldoende” moet blijven de komende jaren. Hoe anders is het nu anderhalf jaar later ?! Tegelijkertijd sprak ik uit dat wij het belangrijk vonden om aanvullende investeringen in te durven zetten en de ambities van het Raadsakkoord terug te zien in het collegeprogramma dat op die manier weer bij zou moeten dragen aan de versterking van de Visie op Velsen. Ook hier de conclusie dat de wereld er mbt tot dit onderwerp in anderhalf jaar tijd heel anders uitziet.

De intro van deze begroting heeft het over woelige wateren, uitdagende en onzekere tijden. Gedachten die in mij opkwamen: Is het college hier niet wat te optimistisch? En wat over kordaat, ambitie? Er zijn gewoon zware tijden! Het optisch bijstellen van de algemene reserve naar een nul-niveau en de noodzaak drastisch te bezuinigingen betekent hoge nood. Heeft de wethouder alles niet een beetje onderschat ? Was het college niet te passief ? Erkent hij de hoge nood wel echt ? Ik zou graag een reactie van de wethouder willen op deze gedachten.

Natuurlijk is het lastig dat de inkomsten van de algemene uitkering uit den Haag dalen en dat de kosten van de jeugdzorg niet gedekt worden door de uitkering van het Rijk. Ook de extra kosten die we als gemeente maken ivm Corona worden nog lang niet gedekt door de vergoeding die we daarvoor krijgen. Gelukkig hebben we onlangs gehoord dat we 4.1 mio extra van het Rijk krijgen, verdeeld over meerdere jaren en beleidsterreinen. Ook een tegemoetkoming van 1.9 mio voor de Coronacrisis komt onze kant op. De 435K voor culturele instellingen komt ook op een goed moment. Het meerjarenbeeld gaat er op deze manier in ieder geval iets op vooruit.

Het is echter in de beleving van de CU geen goed signaal om veel te bezuinigen op de verenigingen, het zijn juist verenigingen die in deze moeilijke tijden zorgen voor verbinding in de samenleving en oog hebben voor jong en oud.

Het is dus des temeer ontzettend belangrijk om juist nu de goede keuzes te maken. Waar kan het efficiënter, wat of waar geven we te veel aan uit, hoe behouden we de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze inwoners, wat is overbodig, enzovoort. Met andere woorden: keuzes maken die ertoe doen.

Maar ook, kunnen we nog investeren en zo ja waar of wie moeten er dan geld bij hebben, hoe kunnen we nog geld genereren. Allemaal keuzes waar we vanavond over gaan beslissen, en die van ons allen vergen om zorgvuldige afwegingen te maken.

Maar… is het logisch naar de burgers toe dat met alle berichtgeving over tekorten er toch nagenoeg geen belastingverhogingen zijn? Welk signaal geeft het college daarmee af? (gaat u rustig slapen? we kijken het nog een jaartje aan?)

In de jutter van 21 oktober vertelden alle partijen hoe zij tegenover de begroting stonden. De meesten vinden dat de burger moet worden ontzien maar is dat wel reëel ? Volgens CU gaat dat bijna niet.

De begrotingssessie van 22/10 jongstleden gaf al behoorlijk richting hoe wij als verschillende partijen denken om een zo goed als sluitende begroting te krijgen. De diverse amendementen en moties die straks voorbij komen zullen via ons debat de koers voor het komend jaar definitief gaan bepalen.

Wat betreft de diverse spaarprogramma’s is de CU niet echt enthousiast. (A8-A9). Oke, het kan misschien niet anders maar het blijft in onze beleving plakken met pleisters en aanleggen van noodverbanden om een redelijk sluitende begroting te overleggen aan elkaar maar links- of rechtsom moet dat geld toch echt weer terugkomen.

Wat betreft de jeugdzorgbezuiniging van 10% (2.5 mio) maakt de wethouder er gelukkig al volop werk van om dit te bewerkstelligen. Dat is ook nodig want elke maand die we langer wachten om actie te ondernemen is een verloren maand. Er wordt nu 1x per maand gemonitord en dat verwacht CU ook: echt een prominente regierol in deze van het college, voor op de bok !!

Wat betreft Citymarketing ziet CU het liefst voorlopig een voortzetting. We hebben al zoveel geld over de balk gegooid met dat andere project. Laten we dit in ieder geval niet voortijdig afblazen maar wel hen stimuleren om met een plan van aanpak te komen wanneer ze op eigen benen met behulp van het bedrijfsleven kunnen staan. Een suggestie die wij als CU nog hebben is om in plaats van een nieuwe glossy voor de samenleving een speciale uitgave te maken voor het toerisme die bij de diverse VVV’s in de regio komen te liggen. Nu liggen daar vaak enkele eenvoudige flyers over onze gemeente.

De nota Maatschappelijk vastgoed blijft wat ons betreft te lang weg, dit zou ons financieel misschien nog wat op kunnen leveren komend jaar. Graag haast met deze nota.

Door het vaste tarief voor o.a. huishoudelijke hulp, hulpmiddelen (scootmobiel) en regiorijder is er een grote aanzuigende werking geweest in deelnemers. Hoe gaat de wethouder de indicatie hiervoor aanscherpen om de bezuiniging te bewerkstelligen?

Afvalstoffenheffing stijgt met 44 euro omdat het kostendekkend moet zijn. Hier ligt voor alle Velsenaren een behoorlijke uitdaging om met z’n allen veel beter om te gaan met afvalscheiding in 2021.

Tijdens de sessie heeft de wethouder toegezegd dat zodra de begroting is aangenomen hij op de kortst mogelijke termijn komt met de herziene nota reserves en voorzieningen. Daar rekent de CU nu dus echt op na 3x vragen !

Ook juicht de CU toe dat de wethouder positief staat tegenover het voorstel van de St. Welzijn hen de ruimte te geven om zelf invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling en kritisch te kijken naar het maatschappelijk vastgoed waar zij gebruik van maken binnen de kaders die zij van de wethouder krijgen.

Ik hoop, en heb er ook vertrouwen in, dat wij vanavond een goede avond hebben met elkaar waar ons “samenspel” zichtbaar zal zijn voor de samenleving zodat zij mogen ervaren en zien dat wij allen, zoals vanavond hier aanwezig, het beste willen voor een ieder.

Ik wens burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie sterkte met de uitwerking van deze begroting komend jaar en ik geef u graag Gods wijsheid en zegen daarin mee.

Dank u wel.

« Terug