« Terug

Raadsvergadering Velsen 28 mei 2020

raadzaal_velsen.jpgvrijdag 29 mei 2020 00:15

Donderdag 28 mei leverde een levendige digitale vergadering op, met een belangrijke inbreng van Leen de Winter, namens de fractie van de ChristenUnie Velsen. Hieronder een aantal highlights.

Volkstuinencomplex De Biezen

Dit was een lang slepend dossier. De bebouwing op de volkstuinen van De Biezen voldeed niet aan de eisen, maar deze eisen waren ook lange tijd niet duidelijk. Zo ontstond er ook veel discussie over het bestemmingsplan. De raad heeft de volkstuinen bezocht en gezocht naar mogelijkheden om te komen tot een voor iedereen acceptabele oplossing. In deze vergadering zijn er nog laatste belangrijke verbeteringen via een amendement (een wijziging) dat raadsbreed wordt gedragen. Met de besluitvorming in deze vergadering is er duidelijkheid en kan dit dossier op bevredigende wijze worden gesloten. 

Via een (onder andere door CU ingebrachte) motie besluit de raad dat we ook moeten leren van hoe één en ander verlopen is en wat we daarvan voor toekomstige gevallen kunnen leren. 

Parapluplan woningsplitsing en kamerverhuur

Besloten wordt om duidelijker regels te maken omtrent woningsplitsing en kamerverhuur en deze voor heel Velsen geldend te maken (daarom parapluplan). Raad en college willen voorkomen dat door woningsplitsing en kamerverhuur overlast ontstaat door geluid, extra parkerende auto's en veel verhuizingen. Via een wijzigingsvoorstel (onder andere ingediend voor ChristenUnie Velsen) wordt de minimale aantal m2 dat per bewoner nog verhoogd. 

Corona Moties Forza

De partij Forza brengt vier moties in om ondernemers tegemoet te komen. College geeft aan dat er nog gewerkt wordt aan een plan en dat nog onduidelijk is hoeveel geld daarvoor beschibaar is. Verder zijn een aantal maatregelen al genomen, zoals bijvoorbeeld het toestaan van terassen bij horeca. Daarom wordt Forza door Leen de Winter en de andere raadsleden aangeraden de moties in te trekken. Forza trekt drie moties in en behalve Forza stemt iedereen tegen de vierde motie. 

Standplaatsenbeleid voor ambulante handel

Het standplaatsenbeleid wordt aangepast om duidelijker regels te krijgen en omdat ook nieuwe ondernemers de kans moeten krijgen op standplaatsen door geen onbeperkte vergunningen meer te verlenen. Besloten wordt dat de standplaatsen altijd 's avonds weer leeg moeten worden gemaakt. Daarnaast besluit de raad (op basis van een motie die mede door ChristenUnie Velsen is ingebracht) dat de duur van een vergunning in plaats van 10 jaar eventueel nog met 5 jaar verlengd kan worden als dit in verband met de terugverdientijd noodzakelijk is. 

Handen af van onze BOA's

Op Hemelvaart zijn een aantal BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren / Handhavers) belaagd en verwond door een groep jongeren op het Kleine Strand van IJmuiden. 

Een motie roept op om zich sterk te maken voor een weerbare handhaving in Velsen bij onder meer de ministeries, de Tweede Kamer en de VNG. De motie wordt raadsbreed omarmd, met complimenten voor de burgemeester en het college voor hun optreden naar aanleiding van deze ernstige gebeurtenis. 

Motie Wandrelief Sportfiguren Kennemerzaal

De Kennemerzaal zal worden gesloopt en herbouwd. Hierbij dreigt het wandrelief te sneuvelen. Een oproep (via een motie mede ingediend door CU Velsen) aan het college om het behoud in de aanbesteding mee te nemen en hiervoor extra middelen te zoeken heeft het helaas niet gehaald.

Motie "Jongeren denken mee in coronatijd"

ChristenUnie Velsen heeft een motie ingebracht om gehoor te geven aan de oproep van premier Rutte. In een persconferentie daagde hij namens het kabinet de jongeren uit om ook in onze gemeente mee te denken over hoe we de (corona)samenleving nu en in de toekomst het beste kunnen inrichten. 

De ChristenUnie stelde voor om daaraan gehoor te geven aan deze oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst en hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties, onder andere via het John van Dijk Fonds, te benaderen en het gesprek met zowel raad als college te organiseren.

De motie werd ruim gesteund door de verantwoordelijke wethouder Dinjens en de raad. 

« Terug